Numrat e Urgjences 127 ,128 Zjarrefikesit; 129 Policia

Logohu në Email

Sherbimi i Pranim - Urgjencës