Numrat e Urgjences 127 ,128 Zjarrefikesit; 129 Policia

Logohu në Email

Shërbimi i Kirurgjisë

Shërbimi i Kirurgjisë

Perfshin: Kirurgji te pergjithshme,ku trajtohen te gjitha rastet urgjente dhe te planifikuara duke perfshire dhe Urologjine,Orl-okulistike dhe Ortopedi. Ky sherbim garantohet nga mjeke kirurge te specializuar dhe personeli infermieror prane ketij sherbimi.